OBCHODNÍ PODMÍNKY

Abychom si vyjasnili vzájemná práva a povinnosti. 

PLATNOST OD 1. ŘÍJNA 2022

Kateřina Svobodová, Podlesí V 5426, 760 05, Zlín, IČ: 01204459

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

OBJEDNÁVKA, TERMÍN, PLATBA

Objednávky přijímám telefonicky nebo emailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu  a hodiny písemně.

Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický
styl.

Závazné objednání Vašeho termínu fotografování je potvrzeno úhradou ceny fotografování v 50% výši na bankovní účet. Doplatek 50% z ceny focení je splatné nejpozději v den focení převodem nebo v hotovosti.

Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 4 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. V opačném případě platba propadá v plné výši ve prospěch fotografky.

V případě zrušení fotografování méně než 4 dny před fotografováním, cena objednaných služeb ve výši 50% propadá ve prospěch fotografky.

Pokud se k fotografování nedostavíte v daném termínu, platba za objednané služby propadá v plné výši ve prospěch fotografky.

CENY FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Aktuální ceník jednotlivých kolekcí fotografování zasílám vždy elektronicky.

Objednané služby/produkty se platí vždy předem, a to se lhůtou splatnosti 3 pracovních dnů. To se týká i doplatku za případné vybrané fotografie navíc nad rámec kolekce.

Pokud budete chtít z Kolekce vyloučit některý produkt, snižuje se cena Kolekce takto: vyloučení fotoknihy o 1000 Kč, vyloučení fotoalba o 500 Kč, vyloučení fotoobrazu o 200 Kč, vyloučení videa o 200 Kč.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu.

Maximální doba fotografování je uvedena u jednotlivých kolekcí fotografování v Ceníku a bez dohody ji nelze prodlužovat.

Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.

VÝBĚR FOTEK K EDITACI (ZPRACOVÁNÍ)

Do 7 dnů od fotografování obdržíte náhledové fotografie v Galerii, která je unikátní.

Z těchto fotografií si sami vybíráte fotografie k editaci (zpracování), a to do 14 kalendářních dnů od obdržení náhledových fotografií.

Zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 6 týdnů od obdržení Vašeho výběru. U těhotenské fotografie do 3 týdnů od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky.

V případě, že Váš výběr fotografií zašlete po více jak 14 kalendářních dnech po obdržení náhledových fotografií, zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 3 měsíců od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky.

Ve výjimečných případech (navýšený počet fotografií vybraných k editaci nad rámec objednané kolekce, nemoc, technická závada - znemožnění přístupu k fotografiím) si vyhrazuji právo případného prodloužení doby pro editaci snímků. O dané situaci Vás vyrozumím emailem.

V případě, že neprovedete Váš výběr do 3 měsíců od termínu fotografování, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ K K TISKU

Po obdržení editovaných (zpracovaných) snímků ve lhůtě 7 kalendářních dnů je nutné vybrat fotografie k tisku. Vytištěné fotografie Vám dodám do 2 týdnů od obdržení Vašeho výběru k tisku zaslaného mailem.

V případě, že Váš výběr fotografií zašlete po lhůtě 7 kalendářních dnů po obdržení editovaných fotografií, zavazuji se dodat tisk fotografií do 1 měsíce od obdržení Vašeho výběru.

Pokud nevyberete fotografie, které jsou zahrnuty v ceně kolekce, k tisku do 1 měsíce od doby zaslání editovaných snímků, nárok na tento tisk zaniká.

EDITACE (ZPRACOVÁNÍ) FOTOGRAFIÍ A JEJICH FORMÁT PRO TISK

Fotografie po odevzdání již neupravuji / neořezávám. Neposkytuji neupravené fotografie.

Z fotografií Vám ráda zajistím tisk velkoformátů až 160 cm šíře delší strany. Větší fotografie než tato velikost po domluvě.

FINÁLNÍ PODOBA FOTOGRAFIÍ

Vaše zakázka bude obsahovat retušované fotografie v černobílé a barevné variantě v plném rozlišení, které budou nahrány ve webové galerii a odtud si je budete moci stáhnout do svého počítače.

Dále bude obsahovat produkt, který je obsažen v Kolekci, kterou jste si vybrali. Kolekce a jejich produkty jsou popsány v Ceníku.

Doporučuji zálohovat fotografie na více bezpečných míst.

Odevzdávám pouze editované fotografie v JPG formátu v poměru stran 3:2.

Pokud budete chtít z Kolekce vyloučit některý produkt, snižuje se cena Kolekce takto: vyloučení fotoknihy o 1000 Kč, vyloučení fotoalba o 500 Kč, vyloučení fotoobrazu o 200 Kč, vyloučení videa o 200 Kč.

VIDEO

Video obsahuje vždy licencovanou hudbu.

Vaše texty ve videu mohou obsahovat osobní motto, vzkaz, jména, věk, popisky.

Video zasílám v elektronické podobě.

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

Budu Vás informovat o tom, že vaše zakázka byla dokončena a je připravena k předání v místě mého bydliště nebo ji odešlu Českou poštou, což už si určíme během výběru fotografií k tisku.  

Termín předání je potřeba si vždy domluvit telefonicky předem.

Odeslání zakázky poštou vám oznámím emailem s možností sledování vaší zásilky.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Vaše fotografie archivuji po dobu 6 měsíců od zaslání editovaných (zpracovaných) snímků elektronicky.

REKLAMACE

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci.

Vždy Vás fotím z toho nejlichotivějšího úhlu, proto vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.

DALŠÍ INFORMACE

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Vaše fotografie si přidám do svého portfolia vždy jen s Vaším písemným souhlasem. Bez Vaší akceptace žádnou z fotografií nezveřejním.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.

Vaše fotografie můžete používat je svým soukromým účelům (tisk, sociální sítě a webové stránky nekomerčního charakteru).

DOPORUČENÍ FOTOGRAFKY

Vaše snímky doporučuji uložit na bezpečné místo, tj. na další elektronický nosič (elektronická karta, počítač), záložní disk, USB, jiný prostor mimo váš domov apod.

S vytištěnými fotografiemi, fotoobrazy a fotoknihami zacházejte opatrně. Doporučuji nevystavovat je přímému slunečnímu záření a ukládat na suchém místě.

Fotografické produkty nesmějí přijít do kontaktu s olejovými látkami, kosmetikou a rozpouštědly.

PRODEJ KURZŮ

Tímto se upravují podmínky pro prodej fotografických kurzů, seminářů a předplatného členství Foto Klubu.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online a offline kurzů a ebooků .
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Kateřina Svobodová, Podlesí V 5426, Zlín 76005, IČO: 01204459.

Kontaktní telefon: +420602576776, email: info@katerinasvobodova.cz
Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.
Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.
Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.katerinasvobodova.cz
Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

OBJEDNÁVÁNÍ

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.
Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.katerinasvobodova.cz

Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.
Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.katerinasvobodova.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného již zaplaceného digitálního obsahu.
Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

 

DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ (E-BOOKŮ A VIDEOKURZŮ)

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi on-line kurzu bude digitální obsah formátu .docx nebo pdf nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou Emailovou adresu, dle instrukcí datumu začátku kurzu.
DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán dle stanoveného data začátku kurzu. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni.
NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte poskytovatele na e-mailu: info@katerinasvobodova.cz, aby mohl provést nápravu.
Digitální obsah (videokurz a ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

 

PLATBA

Způsoby plateb:
platební kartou online;
bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem;
Platba kartou: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.
Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově.
Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

 

REKLAMACE

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.katerinasvobodova.cz

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET -ZABEZPEČENÍ

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.
Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz)

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2022
Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.katerinasvobodova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.